Thắng đấu giá, từ chối giao dịch

Bác **dcom3gvnusb3g **có thắng đấu giá bộ xe mô hình của em ở topic này

http://handheld.vn/threads/260789-Dau-gia-ao-xe-mo-hinh-Disney-nhap-My-KT-23h02-20-7-2012

nhưng đã nhắn tin từ chối nhận hàng. Xin Mod xử lý giúp. Xin cảm ơn.

Ghi nhận thông tin của bạn kt05. Chúng tôi sẽ xử lý sau 24 giờ kể từ khi phiên đấu giá kết thúc.

Đã xong.](http://handheld.vn/threads/260789-Dau-gia-ao-xe-mo-hinh-Disney-nhap-My-KT-23h02-20-7-2012)