Steinhart ocean vintage military (OVM 39)

Bán hoặc giao lưu
Steinhart Ocean Vintage Military (OVM 39)
Tất nhiên là size 39
Date 2017 nên dùng máy ETA 2824
Kính sapphire có phủ AR chống lóa
Tình trạng mới 95% (có vết chấm như hình, và một số vết xước nhỏ ở các vị trí đánh bóng)
Bracelet new 100%, chưa bao giờ dùng (còn full seal)
Full box (qua năm tháng nên box không còn đẹp)
https://scontent.fsgn2-5.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/367474779_6069528279820222_8005549385543529104_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=lCF9-NqgqCwAX8y_JaB&_nc_ht=scontent.fsgn2-5.fna&oh=00_AfBnTWfWG0MXWS9XUxbbNpeu0PNWl3P4N-722ddMmzRiMQ&oe=64E8D5D1
https://scontent.fsgn2-7.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/366383125_6069528486486868_7893823927264385707_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=FWYozVWchf4AX-k339i&_nc_ht=scontent.fsgn2-7.fna&oh=00_AfC2Kk8htelNnNU0AQ-TmW7hHKseHXMRSrp8XYwgcPpukQ&oe=64E8E92D
https://scontent.fsgn2-5.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/365764464_6069528656486851_6876722206105135004_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=NrMhCPFiLggAX_1y7aW&_nc_ht=scontent.fsgn2-5.fna&oh=00_AfABaYBjdGVyXOtcAF11kW2AvUBVb-xhbXjxAwoQVHJL6w&oe=64E9AB17
https://scontent.fsgn2-5.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/366277749_6069528806486836_8278660941880282094_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=-YndD6yJpuQAX8ZKvCc&_nc_ht=scontent.fsgn2-5.fna&oh=00_AfA4WjSxbHw5BnsO0Wxqe15JR0ZKfoWGTlxf3ueBO5DKjQ&oe=64E850C3
https://scontent.fsgn2-6.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/366051234_6069528973153486_5708242262836332273_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=3qufkE8qgygAX_72DBC&_nc_ht=scontent.fsgn2-6.fna&oh=00_AfCV3nwMMOYfYxMykPr4DDvFijVfbhR5owR0kZUChgzy_Q&oe=64E99556
https://scontent.fsgn2-9.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/366087473_6069529119820138_6765712188550564475_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=-Bgokbq_z3MAX8pOAJC&_nc_ht=scontent.fsgn2-9.fna&oh=00_AfDDSUpEQIa2-6M-bp1yoTq6nemr4SF6W_b6w3tyeOwaxw&oe=64E82AB6
https://scontent.fsgn2-5.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/365747431_6069529353153448_3101512791089460901_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=G3SvREXHZgkAX8MSumW&_nc_ht=scontent.fsgn2-5.fna&oh=00_AfCtv91rsXEbVNEpmofCnPgfavFqbuNlurcHjltbNfYTRg&oe=64E91372
https://scontent.fsgn2-9.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/366388066_6069529516486765_8238872903937755595_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=o4n-WbTFlaYAX_2v7Es&_nc_ht=scontent.fsgn2-9.fna&oh=00_AfCTfw9oJnodXEigWvfwIVhR1MXhm6fKkcQbHckcKVXQCA&oe=64E89164
https://scontent.fsgn2-4.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/365643296_6069529639820086_1939722614087788305_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=fb8DtUUWxBIAX-jbCP0&_nc_ht=scontent.fsgn2-4.fna&oh=00_AfANx4o2yFS0zQjUVIl-fSBZ4EcbVNFrXJi4mzbRQmR38w&oe=64E8A804

Giá bán 9tr
Giá new $539
https://www.gnomonwatches.com/products/ocean-vintage-military-39-gnomon-exclusive

0708251197 - Đăng, em có ship toàn quốc
Giao dịch trực tiếp tại Q2 HCM (Thảo Điền)
Có thể giao lưu lên xuống, các bác cứ inbox

Còn không bác :smiley:

còn nha bác, Zalo hoặc nhắn tin em 0708241197

up