Mưa ngập

Vinh, Đà Nẵng ngập lụt, lời cảnh tỉnh cho các nhà quy hoạch tầm nhìn ngắn.