Check mail trên BB 9000

mình cài đặt mail trên BB 9000 (Viettel), outlook của mình không phải Pop3 mà là exchange server, nhưng không thể nhận được mail trên BB vì mail k lưu trên server mà nó load về outlook hết.
mình cài trên BB nó thông báo thế này:

If you use an email client (e.g. Microsoft(R) Outlook(R), Mozilla(R) Thunderbird™, etc.) to access your mail@… messages, change your email client settings to leave your email messages on the server. If the email client does not leave email messages on the server, the BlackBerry(R) Internet Service may not be able to deliver them to your BlackBerry(R) device.

To leave email messages on your email server you may need to complete the following steps:

  1. In your email client (Outlook, Thunderbird, etc.) on your computer, under Tools or Mail > Preferences.

  2. Select your email account.

  3. Locate advanced, server settings or options.

  4. Select the option to leave email messages on the server.

Refer to your email client help for more information.

các bro giúp cho với, cài đặt trên outlook thế nào để nó giữ được mail trên server?cho phép nhận mail từ BB?

Vào MS Outlook chọn edit Account của mình chọn Setting Account (Internet email settings) chọn thẻ Tab Advance rồi đánh dấu vào chức năng: Leave a copy of messages on the server.