About the THÔNG BÁO category

Khu vực thông báo/trao đổi của BĐH và thành viên trong các hoạt động chung của cộng đồng.