About the CÁC THỨC KHÁC category

Các mặt hàng khác không phải nhóm CÔNG NGHỆ, lưu ý: nghiêm cấm trao đổi / mua bán các mặt hàng bị luật pháp cấm.