Xin phẩn mềm dạng stopwatch

bác nào có phần đếm giờ dạng Stơpwatch cho em xin 01 bản
Vui lòng gửi vào thangkv@yahoo.com
Xin cảm ơn