Website cho up/download các clip ngắn dành cho iPod video

http://www.ipodvideo.com

Site mới thành lập nên chưa có nhiều nhưng đây là một site rất có tương lai đấy:)