VỌc Registry CỦa Ppc

Thay đổi trang chủ Internet Explorer
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
thay đổi "Start Page"với “http://yourpage.com” là nơi bạn muốn đặt homepage.

Làm cho PocketIE giống như IE 6.0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\User Agent
Thay đổi giá trị default thành Mozilla/4.0.
Thay đổi giá trị Version thành MSIE 6.0.
Thay đổi giá trị Platform thành Windows NT 5.0.
Soft-reset.

Disable Menu Animation
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GWE\Menu,
Thay đổi giá trị AniType từ 6 (default) về 0. Sẽ tắt menu động. Nếu muốn trở lại ban đầu thì đổi lại thành 6.

AM/PM hiển thị trên Titlebar
[HKEY_LOCAL_MACHINE\nls\overrides]

Tạo String: S1159
Giá trị= Am

Tạo String: S2359
Giá trị = Pm

Tạo String: STFmt
Giá trị= h:mm tM

Enable Cleartype trong Internet Explorer
Enable CLeartype in Pocket Internet Explorer:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings]
“ClearTypeText” = 1 to Enable,0 to Disable

Tăng camera frames per second

Dùng để tăng độ mượt khi quay phim bằng camera của máy
HKey Local Machine\Software\HTC\Camera\ReParam\MP4Large (Medium hay Small).
Thay đổi giá trị FramRate từ 10 tới 18

WM5: Increase Performance and Speed
Tăng sự khởi động của Window Mobile từ 5~20s
[HKLM\System\StorageManager\FATFS]
CacheSize = 4096
EnableCache = 1 [HKLM\System\StorageManager\Filters\fsreplxfilt] ReplStoreCacheSize = 4096

Reset Call Timers
CHỉ dùng để reset lại call time trong Call History
[HKLM\software\microsoft\shell\cumlativecalltimers\ line_0 ] Thay đổi “outgoingvoicecurrent” trở lại 0

Hiện Photo Album Options
Để hiện Editor options
[HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\HTC\Album\ DisableEditor] “Disable” → Set 0 để Enable và 1 để Disable.

Unlimited 3gp video recording
Quay video 3gp không giới hạn
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE\HTC\camera\AppDefSettings\P3
Thay đổi giá trị EnableLimit từ 1 sang 0
Soft Reset
Lý do thay đổi vì khi quay phim lưu bằng 3gp thì chỉ được lưu tới 95KB, vì vậy tính ra chỉ được 4~5 giây (cũng như không ), thay đổi trên sẽ không giới hạn thời gian quay nữa.

Đổi tên dịch vụ mạng:
Ngòai thay đổi logo mạng ta còn thay đổi được text của nó ( ví dụ MOBIFONE thành MOBIF…K )
HKLM/SOFTWARE/Microsoft/RIL/OperatorNames
Thêm 1 String Value với Value name là 45201 (cho mobifone) , Value data thì tùy ý các bạn, nhưng nó không chơi với tiếng Việt
Vinaphone 45202
Viettel 45204

Sửa tên Extend Rom
HKLM\SOFTWARE\OEM\3rdversion
Sửa cái KKK “MSYSTEM” thành gì tùy ý

Move “My Documents” to a SD Storage Card

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows CE Services]
Mofify\Create the following:
String Bane: FileSyncPath Value: \SD Card\My Documents
Simply create a root folder on your storage card named: My Documents

HTC Universal Supports Fast Wi-Fi (802.11g)

Đã có cách can thiệp để HTC Universal kết nối WiFi như WiFi 802.11g, rất nhanh.
Đã test trên Qtek 9000 và thật sự tốc độ kết nối khác hẳn.

Can thiệp Register như sau:

Xâm nhập:

HKEY_LOCAL_MACHINE\COMM\TIACXWLN1\PARMS

Sẽ thấy K.E.Y: dot11SupportedRateMask=1

Tạo thêm K.E.Y: dot11SupportedRateMaskG=8

Tức là ta sẽ có:

HKEY_LOCAL_MACHINE\COMM\TIACXWLN1\PARMS: dot11SupportedRateMask=1

HKEY_LOCAL_MACHINE\COMM\TIACXWLN1\PARMS: dot11SupportedRateMaskG=8

Sau khi Change như trên hãy SR máy khởi động lại.
Kết nối WiFi ta sẽ thấy HTC Universal hoạt động như với WiFi 802.11g vậy

Message delivery
HKCU\Software\Microsoft\Inbox\Settings
Thêm DWORD với Value name là SMSDeliveryNotify với Value Data là 1

Sửa thông báo của message(Win2k3 thôi nha)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Inbox\Svc\SMS
Vào String value MessageSent sửa Value data tùy ý
Tương tự với String value NewMessage
Hai thằng này thì tiếng Việt thỏai mái

Thay đổi đường dẫn cho file đặt Ringtone. Điều này làm tiết kiệm RAM hơn so với cách đặt mặc định của PPC trong thư mục Windows\Rings. Bạn có thể đặt sang Storage, Storage Card.

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sound Categories\RingDirectory
Sửa đổi đường dẫn “Windows\Rings” thành đường dẫn cụ thể nào đó mà bạn muốn đặt. Sau đó copy các file ringtone của bạn vào thư mục mà bạn đã đặt đường dẫn ở trên.

1.Cải thiện chất lượng Speaker Phone (giảm nhiễu):

HKLM\Software\HTC\AUDIOGAIN(x)\RECEIVE_UPLINK_VOLU ME = CC (DWORD hexadecimal)
HKLM\Software\HTC\AUDIOGAIN(x)\EARPHONE_UPLINK_VOL UME = CC (DWORD hexadecimal)

‘x’ = 0, 1, 2

 1. Thay đổi độ rộng của scrollbars:
 • Đối với horizontal (bottom) scrollbar:
  HKLM\System\GWE\cyHScr = 9 (DWORD decimal)

 • Đối với vertical (right) scrollbar:
  HKLM\System\GWE\cxVScr = 9 (DWORD decimal)

Độ rộng default là 13. Bạn có thể đặt giá trị tùy ý.

 1. Chuyển ‘Temporary Internet Files’ ra SD:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp lorer\Shell Folders\Cache = “\Storage Card\cacheie” (REG_SZ string, no quotes)

Chuyển về mặc đinh:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp lorer\Shell Folders\Cache = “\Windows\Profiles\guest\Temporary Internet Files” (REG_SZ string, no quotes)

4.Thay đổi hiển thị của đồng hồ trên taskbar:

Không hiển thị đồng hồ:
HKLM\Software\Microsoft\Shell\TBOpt = 0 (DWORD decimal)

Chỉ hiển thị giờ:
HKLM\Software\Microsoft\Shell\TBOpt = 1 (DWORD decimal)

Chỉ hiển thị ngày:
HKLM\Software\Microsoft\Shell\TBOpt = 2 (DWORD decimal)

Hiển thị cả ngày và giờ:
HKLM\Software\Microsoft\Shell\TBOpt = 3 (DWORD decimal)

 1. Bỏ cửa sổ sercurity warning khi cài đặt các ứng dụng:

HKLM\Security\Policies\Policies\0000101a = 1 (DWORD decimal)

Chuyển về mặc định:

HKLM\Security\Policies\Policies\0000101a = 0 (DWORD decimal)

 1. Chọn hiển thị lịch âm:

HKLM\Software\Microsoft\Calendar\ShowLunarCalendar = 1 (DWORD decimal)

Chuyển về mặc đinh:

HKLM\Software\Microsoft\Calendar\ShowLunarCalendar = 0 (DWORD decimal)

 1. Đặt báo thức chỉ hiển thị 1 lần (mặc định là 2 lần):
  HKCU\ControlPanel\Notifications\Reminders\AutoSnoo ze\AutoSnoozeMins = 0 (DWORD decimanl)

 2. Ngăn chặn nhận files qua BlueTooth/IrDA

HKLM\Software\Microsoft\Obex\IsEnabled = 0 (DWORD decimal)

Trở về mặc định:

HKLM\Software\Microsoft\Obex\IsEnabled = 1 (DWORD decimal)

 1. Ẩn / hiện biểu tượng xoay màn hình

ẩn:HKLM\System\GDI\Rotation\HideOrientationUI = 1 (DWORD decimal)
Hiện:HKLM\System\GDI\Rotation\HideOrientationUI = 0 (DWORD decimal)

Hoặc :
Ẩn: HKLM\Services\screenrotate = 0 (DWORD decimal)
Hiện:HKLM\Services\screenrotate = 1 (DWORD decimal)

 1. Ẩn/ hiện battery indicator trên Task bar

Ẩn: HKLM\Services\Power\ShowIcon = 0 (DWORD decimal)
Hiện: HKLM\Services\Power\ShowIcon = 1 (DWORD decimal)

11.Thay đổi chế độ chuông/rung/LED flash

Ví dụ bạn muốn khi có cuộc gọi đến, điện thoại sẽ active, đổ chuông, sau đó ngưng 3 giây trước khi lặp lại:

HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = “apw3r” (REG_SZ string, no quotes)

Hoặc active device, sau đó đổ chuông với volume tăng dần từ 33% - 67% -100%:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = “ac33pc67pc100p” (REG_SZ string, no quotes)

Hoặc:

 • Rung và đổ chuông cùng lúc, rung trong 1 s: HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = ‘v1p’

 • Đổ chuông trước, sau đó rung trong 1s:
  HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = ‘pv1’

Các Codes tương ứng:

a = activate device
cN = chỉnh volume tới mức N%
fN = flash notification LED trong N giây
p = play ringtone.
r = repeat.
vN = rung trong N giây
wN = ngưng trong N giây

 1. Thay đổi khoảng thời gian sáng đèn của bàn phím:

HKCU\ControlPanel\Backlight\QKeyLedTimeout = N (DWORD decimal)

Với N là số giây bạn chọn

 1. Đặt Text tùy ý trên góc phải phía dưới màn hình Today

**…Kiểm duyệt…Vmep!

 1. Disable sạc pin qua USB:

(Một số người cho rằng sạc pin qua USB sẽ làm Pin chóng chai, tuổi thọ giảm)
HKLM\Drivers\BuiltIn\usbfndrv\EnableUsbCharging = 0 (DWORD decimal)

Chuyển về mặc định:
HKLM\Drivers\BuiltIn\usbfndrv\EnableUsbCharging = 1 (DWORD decimal)

 1. Giữ lại file CAB sau khi cài đặt:

HKLM\Software\apps\Microsoft Application Installer\nDynamicDelete = 0 (DWORD decimal)

Chuyển về mặc định:
HKLM\Software\apps\Microsoft Application Installer\nDynamicDelete = 2 (DWORD decimal)

Hoặc:

HKCR\cabfile\Shell\open\command = ‘wceload.exe “%1” /nodelete’ (REG_SZ string, no quotes)

 1. Đặt Thông báo khi cài đè một ứng dụng:

HKLM\Software\apps\Microsoft Application Installer\fAskOptions = 1 (DWORD decimal)

Chuyển về mặc định:
HKLM\Software\apps\Microsoft Application Installer\fAskOptions = 0 (DWORD decimal)

 1. Unlock Extended rom:

Ẩn:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\ TRUEFFS_DOC1] “Bootphase”=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\ TRUEFFS_DOC1] “MountHidden”=dword:00000001

Hiện:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\ TRUEFFS_DOC1] “Bootphase”=dword:00000002
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\ TRUEFFS_DOC1] “MountHidden”=dword:00000000

hiển thị màn hình PPC nhanh mịn
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GLYPHCACHE
Thay đổi giá trị limit 8192 thành 16348 hoặc 32768
truy xuất nhanh trên sd card:
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVER\SDCARD\CLIENTDRIVERS\CLA SS\SDMEMORY_CLASS và khóa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVER\SDCARD\CLIENTDRIVERS\CLA SS\MMC_CLASS
thay đổi giá trị BlockTransferSize từ 64 -->128 hoặc 256**

Hay quá…chẳng kém gì Registry của PC. Nhưng có một số cái chịu ảnh hưởng nhiều từ phần cứng như : cải thiện chất lượng camera,loa…Chỉnh qua registry lại có thể nâng cao chất lượng được. Phải thử xem sao ?

Vấn đề này bàn mãi rồi,Seach 1 phát là xong.Tưởng gì:D

Thì biết rùi bác ah, nhưng nó nằm lung tung chổ hết, anh em muốn tham khảo thì hơi bị mệt. Sẳn lượm lặt được 1 mớ nên tổng hợp cho anh em xem vậy mà

em bổ xung tí . Cái hiển thị lịch âm chỉ dùng trên wm2005 thui ạ. Dùng trên wm2003 ko đc :slight_smile:
Thx fellow!!!

Tôi không tìm thấy HKLM/COMM để chỉnh sửa Wifi, tôi đang dùng Exec, Rom beta 14. Không biết có phải lý do là do Rom ko?

Saodo@

Chào bàc Fellow!
Tôi làm theo cách của bạn để chỉnh sửa thư mục ring nhưng không được. Tôi làm như sau:
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sound Categories\Ring
Sửa đổi đường dẫn của mục Directory: \Windows\ = \Storage Card\Ring\ or \Storage Card\Ring

mà vẫn không được.

Tôi dùng O2 Neo không co folder RingDirectory chỉ có thư mục Ring trong đó có giá trị Directory.

Mong bác hướng dẫn lại cho tôi.

Cảm ơn

Nếu kô có thì mình tự thêm new key vào cho nó :smiley:

Các bác xem lại hộ em , không hiểu sao
em trên con 6828 của em , lúc đầu không hiển thị ngày giờ .
Em đã là đúng như trên và đặt
HKLM\Software\Microsoft\Shell\TBOpt = 3 (DWORD decimal)

Đúng là nó có hiển thị ngày và tháng thật ( em đặt nó chế độ short)
tuy nhiên , trên màn hình Today nó lại chèn lên biểu tượng Battery.
Em đã thử loại bỏ Battery icon trên taskbar
nhưng vào REgedit thì không thấy Key nào là

HKLM\Services\Power\ShowIcon cả : trong HKLM\Services không có Power

Phải làm sao bi giờ ???
Em có Screen capture của hiện tượng này nhưng diễn đàn không cho up pictures nên đành diễn bằng lời vậy .

Các bác giúp nhà em nhé