Vấn đề với ActiveSync

Nhờ mọi người giúp đỡ tôi với? Tôi đang dung O2mini sau khi cài ActiveSync 4.5 thi không sync đựơc với máy. Mỗi lần Connect vào nó chỉ vào Guest, không thể nào Sync được. Đã cài lại bản 3.7 cũng không được.

làm phát HR máy đi bác