Treo 700

B-)

http://pocketgames.jp/pics/palm/fake_treo700.jpg

:stuck_out_tongue:

Đã post và bị xóa rùi…

Cái vụ Treo 700 này hình như có nói rồi mà ?