Thiết bị unlock Treo 650

Các Bác xem thử thế nào nhé.

h**p://www.gsm.com.vn/home/?ns=Product&action=View&cat=130&view=153