Thắng đấu giá mà không chịu giao dịch

Nhờ Mod xử lý bác mluanda đã thắng đấu giá cả tuần nay tại topic này http://handheld.vn/threads/247400-Dau-gia-o-cung-gan-ngoai-GoFlex-Pro-for-Mac-Ultra-portable-Drive-750GB-7200prm-Ket-thuc-luc-23h-ngay-29-03-2012 nhưng không chịu giao dịch, gọi điện thoại thì không bắt máy. Xin cảm ơn!

Đã xong.

http://handheld.vn/threads/247400-Dau-gia-o-cung-gan-ngoai-GoFlex-Pro-for-Mac-Ultra-portable-Drive-750GB-7200prm-Ket-thuc-luc-23h-ngay-29-03-2012