Synz Inbox trong Outlook voi ActivSyn 3.8

Tôi dùng Microsoft Outlook 2003 và đã tạo nhiều (3) Data File (02 Date File format 2003 và 01 format 97-02 cũ) để lưu trữ mails.

Trước đây khi chỉ có 01 Date File (format 97-02) thì Synz không vấn đề gì.

Nay không thể Synz giữa Outlook và PPC tất cả các thành phần Contacts, Tasks, Calendar và Inbox.

Nhờ các bác tư vấn !

Cám ơn,

Minh