Start menup-Chương trình mất Icon

Các chương trình hiển thị trong stat menu Laptop của em tự dưng mất hết Icon. Nó bị gì các bác?