Ring for SMS of O22

Help me: add ring (wav. wma, midi…) for SMS of O22 except ring aviable in \Windows. Thank a lot.

SMS chỉ nhận đựoc file .wav thôi, và file thì nằm trong \windows, không còn cách nào khác

đọc bài SMS Inbox 1.0 trong phần hướng dẫn phần mềm coi có giúp được gì không?

Bác này chắc người nước ngoài…! :slight_smile:

Bác này không nên viết bài bằng Tiêng Anh như vậy. Đây là diễn đàn của người Việt. Với lại mục 1 điều IV Nội Quy HHVN đã quy định rõ rồi.