Request delivey cho O2 mini

[FONT=Arial]Có sư huynh nào biết cách sao cho khi chọn new message trên máy O2 mini thì nó luôn mặc nhiên là tự động request delivery., không cần phải chọn cho từng tin nhắn. Mình mới bắt đầu chơi PDA, mong các huynh giúp đỡ.[/FONT]

Dùng 1 chương trình Registry Editor như Resco Registry Editor hay PHM Registry Editor (free), sau đó vào nhánh sau:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Inbox\Settings

Tạo 1 DWORD có tên là SMSDeliveryNotify, để giá trị là 00000001. Nếu muốn tắt đi thì sửa từ 0000001 thành 0.

PHM Registry Editor download tại đây:

http://www.phm.lu/Products/PocketPC/RegEdit/