print screen

Có cách nào chụp màn hình con P9 như khi mình chụp màn hình con desktop PC ko nhỉ? (chỉ cần nhấn print screen)

có 1 em tên là xờ cờ rin cáp chơ! đây, mời bác