O2 XDA Comet?

Cho mình hỏi : Comet cũng giống Life nhưng được hơn ở chỗ WM6 và pin nhiều hơn, nhưng sao không thấy ở Việt Nam?