Nhờ mọi người tìm giúp đề thi

Mọi người có biết chỗ nào có đề thi, đáp án Trung cấp chính trị môn Xây dựng Đảng không? Chỉ cho em với…

Cái này và đề tài này mình hổng rành rồi. Em nhờ mọi người ác quá :slight_smile: