Nhờ MOD giải quyết dùm - Thắng đấu giá- không nhận hàng

em đấu giá T400s ở đây
Người thắng cuộc đã pm từ chối nhận hàng. Nhờ Mod giải quyết dùm ahj

Link

http://handheld.vn/threads/212431-dau-gia-business-IBM-T400s-nhe-chi-1-7kg-cau-hinh-max-P9600-4GB-14in-LED-1440x900-hinh-thuc-rat-moi-_-kt-23h15-ngay-14-thang-5

Đã xong.](http://handheld.vn/threads/212902-Infraction-for-dinhvuvn-Khong-ton-trong-giao-dich-Online-Pha-dau-gia)