Mở rộng Storage của MDA Compact

Mong các bác giải đáp chi tiết giúp em làm cách nào để mở rộng lên 27 MB cho storage của MDA COMPACT bằng cách thâm nhập Extended Rom ??? Xin cảm ơn

Phải có những thứ cần thiết sau :

1-MKS BigStorager ( đã up ở dưới )
2-SD card (128M trở lên) + Card reader
( Trước khi thực hiện , nên back up :contacts,canledar…vv , và nhớ sạc pin đầy đủ trước khi thực hiện )
́
Tiến hành công việc :

1-Copy cá́i ExtROM của mini ra ngoài để̉ lấy 1 số́ file cần thiế́t sau khi là̀m cá́i 27M Storage.
2-Tạo 1 bả̉n ROM backup như sau ́:
-Và̀o Active Sync -Connecttion Settings - bỏ cá́i tick ở:Allow USB connection with this desktop.
-Và̀o Bootloader của mini bằng cách : Power+Camera+Reset.
-Kết nối PPC của bạn với cable.
-Cho SD card và̀o PPC.
-Chạy file ROMUPDATE.EXE và̀ chọ̣n \.\WCEUSBSH001 (Trong ô Port.cá́c thông số́ giữ̃ nguyên các giá trị )
-Sẽ xuất hiện một cửa sổ mớ́i hiện ra : gõ̃ d2s rồ̀i Enter.
-Sẽ có 1 loạt các thông số́ xuất hiện , chờ̀ cho đế́n khi mà̀n hì̀nh bá́o back up và̀ checksum 100% thì̀ ok.
-Lấ́y cá́i Sd ra khỏ̉i máy PPC , cho và̀o card reader.Nế́u PC hỏ̉i có́ format ko thì̀ nhớ là click và̀o No! sau đó copy & paste cá́i ntrw_522 và̀o C:.
-Mở̉ DOS ra,gõ̃ “C:\ntrw_522 read backup.nb1 X:” vớ́i X là khe đọc thẻ của bạn trên PC.
-Chờ̀ 1 lú́c má́y sẽ̃ bá́o ok.
-Bỏ qua cá́c lỗ̃i ntrw nhé́
3-Chỉ̉nh sửa cá́i file backup.nb1:
-Cà̀i Visual BASIC 6 lấy được sau khi extract cáii Big Storager.rar ở̉ trên .
-Và̀o Documents and settings lấy cá́i file backup.nb1 rename thà̀nh rom.nb1 a và copy và̀ paste vàoo cùnng với folder extract của Big Storager.rar.
-Chạy cái mksBigStoragerENG.exe
-Copy cá́i file mksBigStorage.nb1 đc tạo ra ngay trong folder nà̀y,rename thà̀nh backup.nb1 rồi copy vào C:
4-Chuyển và̀o SD và̀ hoà̀n thà̀nh:
-Cho SD và̀o card Reader rồi lại mở DOS ra và̀ gõ̃ “C:\ntrw_522 write backup.nb1 X:” (với X vẫ̃n là khe đọc thẻ tương ứng)
-Chờ̀ cho đế́n khi ok.
-Lấy thẻ̉ ra cho và̀o PPC.
-Và̀o Bootloader,sẽ̃ có́ 1 thông bá́o Flash lại ROM.Nhấn Power,chờ̀ cho đế́n khi hoà̀n tất!
-Soft reset !

MKS BigStorager UP o dau vay? minh dang can download cho minh mot duong link nhe