Internet SCTV

Tôi connect 2 máy 1 lúc (xài switch). Lâu lâu tự nhiên 1 máy không connect được. Lúc khác thì máy này được máy kia không. Thử dis. máy này thì máy kia cũng không connect được. Lúc thì cả 2 đều được. Vậy là sao? Có pác nào bị giống vậy không? :frowning: