Imate K-Jam : Lại vấn đề Bluetooth

Mọi người ơi, mình đang dùng con K-jam này, Bluetooth của nó hiểu gì ? nhiều lúc mình bật lên rồi, để discoverable rồi sau đó search thì thỉnh thoảng thấy báo “No devices ware found. Make sure device you are trying to find is turned on and discoverable”. Mình phải làm thế nào ?