help me

em có một cái điện thoại SidekickII của T-mobile mà không có phần mềm nào cài nhạc cho cái điện thoại này
em cắm cap thì nó báo không có drive để nhập ( hiptop drive )
bro nào biết cho em xin
Thank for You