Game mới, chưa thử vì cũng mới ẳm về, các bác cho vài dòng cái nhẩy!

http://s27.yousendit.com/d.aspx?id=0W5C69FAX5MX21CPNYSRFRYNCQ

:wink: