Ext Rom của tôi đi đâu rồi

O2 XDA-II
ROM: 1.50f.blWWE
Radio: 1.18.00
Protocol: 1337.38
ExtROM: 1.72.187
WM2005 OS 5.1.1700
(Build 14340.0.0.0Ext

Trên đây là cái sign của một tay trên xda forum.
O22 của tôi sau khi up lên WM5,0 thì không có cái ext rom nữa
Trong device information chỉ có thế nảy thôi
O2 XDA-II
ROM: 1.50f.blWWE
Radio: 1.17.00
Protocol: 1337.38

Cái ext rom của tôi đi đâu mất rồi nhỉ