Driver đầy đủ XP cho DV6000

Ai có driver đẩy đủ WinXp cho DV6000 ko?

vào đây down nè pà con:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareList?os=228&lc=en&cc=us&dlc=en&product=1842155