Dọn nhà có thể có ai cần

0)https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t53/1/16/38_20e3.png.https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf6/1/16/35_20e3.pngk
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png15 Cáp tín hiệu SATA 3 zin theo mainboard PC.

https://s4.nhattao.com/data/attachment-files/2023/08/19464367_IMG20211011003141.jpg

https://s4.nhattao.com/data/attachment-files/2023/05/19002688_IMG_20230425_133657.jpg

https://s4.nhattao.com/data/attachment-files/2023/05/19069952_IMG20230513163143.jpg

https://s4.nhattao.com/data/attachment-files/2023/05/19069953_IMG20230513163222.jpg

https://s4.nhattao.com/data/attachment-files/2023/05/19069954_IMG20230513163252.jpg

https://s4.nhattao.com/data/attachment-files/2023/05/19069955_IMG20230513163302.jpg

https://s4.nhattao.com/data/attachment-files/2023/05/19069956_IMG20230521171954.jpghttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t99/1/16/32_20e3.pnghttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t34/1/16/37_20e3.png=AZXvi7ZqBrnhfWED919r4iu_mjCpaeL8yV9nabITsrm9DCXJxwHFhwt0T9n4ilDXp1xCaLR2DMn3ptXgcsZ2v7ZjeyAb8eujJ7mN5BlAmYzjHxsO9zKRs64KMAkLI7xnBDugKCsI6S2iKIWQkcbN1l3MA9PwplAfn1hAfkI5vZvHMt__1g0mKPuL9pNJSWp_RaY&**tn**

Bay lên nào! :slight_smile:

Bay lên nào! :slight_smile: