Điện thoại "bờm"?

Trong máy lưu 2 số đt mà giống nhau 7 số cuối, vd: 0903 123456 (A) và 0973 123456 (B). Lúc một trong 2 số này gọi tới, nhìn tên hiển thị chưa biết được là cuộc gọi từ người A hay B. (Nokia, Samsung). PPC của tôi lúc nhận cuộc gọi thì hiển thị tên đúng, nhưng lúc nhận được tin nhắn thì chưa biết là của người nào. Nghe nói đt chỉ đọc 7 số cuối?

chac vậy vì hồi trước ông già em xài mạng mobi chỉ lưu sồ di động mobi 7 số cuối là call được thui(ko cần phải lưu toàn bộ 10 chữ số)

PPC cũng vậy thôi, mình đã từng nhận 1 cuộc di động với 6 (sáu) số cuối giống với 1 số cố định đã lưu trong máy, vậy mà nó (PPC Phone WM6) cũng hiển thị tên của số cố dịnh đó :frowning: