Cứu: mất các CT con trong Program của O2s

Mình mới dùng con o2s được một tuần. Không biết thế nào mà trong thư mục:
Start>Program>… không có một chương trình con nào (internet exploer, winword…). Minh đã kiểm tra trong start>setting>menus>start menu trống trơn, khong có một dòng nào hết. Làm thế nào mà khôi phục lại được. Các bro giúp mình với!

Hard reset máy đi bác (giữ im nút nguồn + chọc soft reset), hoặc kết nối với máy tính rồi dung explore tìm copy vào lại window/startmenu/programs.