Con cáo của Microsoft

http://mypixnet.com/cms/images/rsgallery/original/88f997b864c2113d8e381001d736483b.jpg

Để hiểu bức tranh trên, bạn vào MSWORD gõ =rand(10,1) rồi Enter.

Chuyện cũ nhắc lại cho vui, ai biết rồi đừng trách nhé.

Ai mà thèm trách bác. :smiley:

Câu chuyện này cũ lắm rồi (:expressionless:

em ko hiểu gì cả :mad: chạy mac ko có tiền mua MSword :smiley:

Ghõ nó ra thế này này cu Khim. Đừng nói là không hiểu nữa nhé :slight_smile:

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

[size=3][FONT=Times New Roman]Đây là MSWord 2007:[/FONT][/size]
[size=3][FONT=Times New Roman]On the Insert tab, the galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of your document.[/FONT][/size]
[size=3][FONT=Times New Roman]You can use these galleries to insert tables, headers, footers, lists, cover pages, and other document building blocks.[/FONT][/size]
[size=3][FONT=Times New Roman]When you create pictures, charts, or diagrams, they also coordinate with your current document look.[/FONT][/size]
[size=3][FONT=Times New Roman]You can easily change the formatting of selected text in the document text by choosing a look for the selected text from the Quick Styles gallery on the Home tab.[/FONT][/size]
[size=3][FONT=Times New Roman]You can also format text directly by using the other controls on the Home tab.[/FONT][/size]
[size=3][FONT=Times New Roman]Most controls offer a choice of using the look from the current theme or using a format that you specify directly.[/FONT][/size]
[size=3][FONT=Times New Roman]To change the overall look of your document, choose new Theme elements on the Page Layout tab.[/FONT][/size]
[size=3][FONT=Times New Roman]To change the looks available in the Quick Style gallery, use the Change Current Quick Style Set command.[/FONT][/size]
[size=3][FONT=Times New Roman]Both the Themes gallery and the Quick Styles gallery provide reset commands so that you can always restore the look of your document to the original contained in your current template.[/FONT][/size]
[size=3][FONT=Times New Roman]On the Insert tab, the galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of your document.[/FONT][/size]

dạo này nghỉ hè đầu óc cứ chậm tiêu thế nào ấy :frowning: thôi em đi câu, cám ơn anh Huy anh Tùng, lát về em đọc lại :smiley:

í mà có ai hỏi em đâu các anh bảo em đi giăng câu nhé ^^ em lấy cây sào em chống ào ào em chống ào ào :stuck_out_tongue:

http://www.camdenny.com/oneidalake/fishing.jpg

MSword 2007 nó ra cái khác bác ơi. đúng là hơi bị cũ hị hị

hiểu chết liền!!!

Cái này là trứng Phục sinh của MS Word2003 mà