chọn cái nào

Bác cho ý kiến dùm giữa ipaq 2750 và dell x50v, chọn cái nào vừa kinh tế vưà tiện. cám ơn