chết, ai lấy mất phần đánh giá con buôn rồi???


tạm dịch: TRADER RATING: đánh giá con buôn :smiley: