Biuld file . CAB

MÌnh xây dựng ổn trên Emulator rồi, giờ muốn đóng gói thành . EXE hoặc . CAB để Share cho bạn bè chạy trên thiết bị thật thì có những cách nào.

Mong các Pro giúp đỡ!
(chương trình viết trên eVC4)