Backup contact, note.. lên 2.0

/Private/var/mobile/Library/CallHistory/call_history.db
/Private/var/mobile/Library/AddressBook/AddressBook.sqlitedb
/Private/var/mobile/Library/AddressBook/AddressBookImages.sqlitedb
/Private/var/mobile/Library/Calendar/Calendar.sqlitedb
/Private/var/mobile/Library/Notes/notes.db
/Private/var/mobile/Library/SMS/sms.db
/Private/var/mobile/Library/Safari/Bookmarks.plist
/Private/var/mobile/Library/Safari/History.plist
/Private/var/mobile/Library/Safari/SuspendState.plist
/Private/var/mobile/Library/Cookies/Cookies.plist

thư mục hơi khác 1.1x 1 tí.