Back FavPeople Up! v1.3 Công cụ sao lưu danh bạ ưa dùng trên Manila

Đây là một công cụ rất hữu ích và hoàn toàn miễn phí, với Back FavPeople Up bạn có thể dễ dàng thường xuyên sao lưu và phục hồi danh bạ được thiết lập ưa dùng trên thẻ tab của Manila, một công việc cũng tốn nhiều thời gian sau khi bạn nâng cấp ROM

http://zenyee.files.wordpress.com/2009/08/back-favpeople-up2.gif

Phiên bản mới 1.3 đã hỗ trợ manila 2.5

Thông tin chi tiết tại http://www.freewareppc.com/database/backfavpeopleup.shtml