ai có driver sony FZ220E cho mình xin

bạn nào có driver win xp của sony FZ220E thì cho mình xin với:-c

http://www.kb.sony.com/selfservice/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=VGNFZ220EBmksppdf&sliceId=pdfPage_1&docTypeID=DT_SPECIFICATIONS_1_1&dialogID=101392292&stateId=0%200%20101400152

đấy bác

đây là driver vista mà bạn mình cần driver xp bạn có thể giúp mình được không